piątek, 17 lutego 2012

Uwaga! Konkurs na najciekawszą recenzję ze "Zmysłów Sztuki"W imieniu Muzeum Pałacu w Wilanowie i swoim zapraszam do udziału w konkursie na najciekawszą recenzję z jednego z czterech spotkań z cyklu „Zmysły Sztuki 2012”Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o sztuce i ukazanie atmosfery spotkań "Zmysły Sztuki".

Konkurs rozpoczyna się 23 lutego 2012 roku, trwa do 1 lipca 2012 roku (ostatni dzień nadsyłania recenzji) i dotyczy spotkań, które odbędą się w tym czasie.

Poza nagrodami rzeczowymi laureaci Konkursu otrzymają także nagrodę w postaci publikacji zwycięskich recenzji na stronie internetowej Muzeum Pałacu w Wilanowie (www.wilanow-palac.pl), na blogu „Zmysły Sztuki” oraz na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza (www.kulturaviva.pl).


Regulamin:
§1

Organizatorem Konkursu na recenzję ze spotkania z cyklu „Zmysły Sztuki” jest Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru RNIK pod numerem 39/95 prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym w dalszym ciągu „Muzeum”.

§2

Konkurs jest konkursem otwartym ze szczególnym uwzględnieniem uczestników spotkań z cyklu „Zmysły Sztuki”.

§3

Ogłoszenie Konkursu odbywa się poprzez umieszczenie informacji o Konkursie wraz niniejszym Regulaminem na stronie internetowej Muzeum www.wilanow-palac.pl oraz na blogu poświęconym „Zmysłom Sztuki” http://zmyslysztuki.blog.onet.pl/ (zwanym dalej „Blogiem”).

§4
Czas trwania Konkursu: 23 lutego 2012r. – 1 lipca 2012r.
§5
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o sztuce oraz o Pałacu w Wilanowie poprzez przygotowanie recenzji z jednego ze spotkań z cyklu „Zmysły Sztuki”, które odbędą się: 23 lutego 2012r., 29 marca 2012 r., 10 maja 2012 r., 14 czerwca 2012 r.
§6
1. Recenzja powinna być przygotowana w wersji elektronicznej w formie otwartego dokumentu Word.
2. Recenzja nie powinna przekraczać 1000 słów.
3. Recenzję należy przesłać do dnia 1 lipca 2012 roku, przy czym wiążąca jest data wpłynięcia pracy na adres poczty elektronicznej: agrabowski@muzeum-wilanow.pl.
§7
Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) nagroda główna dla autora najciekawszej recenzji – tablet ufundowany przez autorkę Bloga oraz publikacja recenzji na stronie internetowej Muzeum, na Blogu oraz na stronie Instytutu Adama Mickiewicza www.kulturaviva.pl,
b) dla autorów dwóch wyróżnionych recenzji dwie nagrody równorzędne w postaci wydawnictw oraz upominków ufundowanych przez Muzeum oraz Instytut Adama Mickiewicza.
§8
W skład Jury wchodzą:
· Barbara Maciążek – autorka Bloga „Zmysły Sztuki”, przewodnicząca jury,
· Andrzej S. Grabowski – kurator spotkań z cyklu „Zmysły Sztuki”,
· Irena Makarewicz – tłumaczka literatury pięknej,
· Juliusz Erazm Bolek – poeta,
· Eugenia Dąbkowska – Redaktor naczelny portalu Kulturaviva.pl
· Piotr Górajec – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie.
§9
Muzeum może unieważnić Konkurs w przypadku niezadowalającego poziomu nadesłanych prac.
§10
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19 lipca 2012 r. na stronie internetowej Muzeum oraz na Blogu „Zmysły Sztuki”.
2. Planowane wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lipca 2012 r. podczas spotkania z cyklu „Zmysły Sztuki”.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Zawiadomienie wysłane zostanie pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego były wysłane prace.
§11
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Muzeum.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami nie będą publikowane na stronach Muzeum ani też ujawniane osobom trzecim.
§12
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystanie przez Muzeum z możliwości publikowania prac nadesłanych na Konkurs.
2. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Muzeum.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo publikacji na stronie internetowej Muzeum, na Blogu, na stronie Instytutu Adama Mickiewicza oraz w wydawnictwach muzealnych pracy zwycięskiej oraz wybranych przez Jury prac nadesłanych na Konkurs.
4. Prace opublikowane opatrzone zostaną nazwiskiem autora.
§13
Sekretariat Konkursu znajduje się pod adresem: Dział Edukacji, Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. S.K. Potockiego 10/16, Warszawa 02-958. Sekretarzem Konkursu jest Andrzej S. Grabowski, email: agrabowski@muzeum-wilanow.pl.
§14
1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Muzeum.
2. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Muzeum.
3. Autorom prac, w tym również laureatom Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z § 7.

Oświadczenie uczestnika
Oświadczam, że jestem jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej i wszystkich jej elementów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych, w szczególności nie naruszają praw innych osób.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałac w Wilanowie (ul. S.K. Potockiego 10/16, Warszawa 02-958) moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Imię …........................................................…..................
Nazwisko …......................................................................
e-mail …............................................................................
Podpis …..........................................................................

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz