piątek, 3 października 2014

Zaproszenie na 28. spotkanie z cyklu "Zmysły Sztuki" w Wilanowie

   W imieniu Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz Fundacji "andART" serdecznie zapraszam na 28. spotkanie z cyklu "Zmysły Sztuki", które odbędzie się 23 października 2014 r. (czwartek), o godz. 19:00, w Oficynie Kuchennej (na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16).
   Podczas spotkania, na którym będziemy gościć Andrzeja Fogtta artystę malarza, wizjonera oraz
 prof. Marcina Błażewicza kompozytora, pedagoga, animatora, porozmawiamy między innymi o wizjonerstwie w sztuce, o poszukiwaniu i używaniu oryginalnych środków wyrazu, o artystycznym rozmachu, symfonii odcieni, barw i dźwięków, czy o sposobach na propagowanie zarówno współczesnego malarstwa, jak i muzyki współczesnej.
   Zostaniemy poczęstowani autorskim ciastkiem "Viola d'Amore" stworzonym przez Andrzeja Fogtta i prof. Marcina Błażewicza, przy udziale artysty malarza Andrzeja S. Grabowskiego, który jest kuratorem i moderatorem "Zmysłów Sztuki". Słodką niespodziankę smakowo skomponuje i wykona mistrz cukierniczy z Oficyny Kuchennej.
   Przypominam, że wstęp na spotkania z cyklu "Zmysły Sztuki" jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie przeznaczone jest dla widzów dorosłych.
I porcja informacji o naszych gościach:

Andrzej Fogtt – artysta malarz, wizjoner 

   Studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Dyplom w 1974 r. w pracowniach prof. Zdzisława Kępińskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz.
   Brał udział w licznych wystawach m.in.:

  • laureat VIII Festiwalu Sztuki w Zachęcie w 1979 r., 
  • laureat Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa w Szczecinie w 1984 r., 
  • reprezentował Polskę na 41. Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 r., gdzie prezentował obraz "Żywiołem Opętanie" (Obraz w przestrzeni publicznej),
  • brał udział w wystawach prezentujących Polską Sztukę Współczesną w Londynie w 1987 r., w Maneżu w Moskwie 1987 r., w Berlinie, w Arras we Francji 2007 r., w wystawie Polskiej Sztuki XX Wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 1989 r. 
   Prezentował prace w licznych wystawach indywidualnych m.in. w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta".
   W 2009 r. został odznaczony medalem Gloria Artis.
   Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Pradze, Muzeum Puszkina w Moskwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Muzeum Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum w Bielsku Białej, Pinakoteki w Szczecinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, BWA w Warszawie, Teatru Studio w Warszawie, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Instytutu Polskiego w Paryżu, Galerii Berlin, miasta Arras, Francja, Deutsche Bank, Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, PROVIDENT Polska SA, UNIBEP oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
Więcej na: http://www.fogtt.com.pl/prof. Marcin Błażewicz - kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego
   Naukę muzyki roz­po­czął w wieku 13 lat w PSM I st. im. Oskara Kolberga (skrzypce), potem w Liceum Muzycznym i PSM II st. im. F. Chopina (kon­tra­bas). W latach 1974-75 studiował filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w 1977 roku pod­jął stu­dia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Mariana Borkowskiego, które ukoń­czył z wyróż­nie­niem w 1982 roku.
   Uczestniczył w kur­sie kom­po­zy­tor­skim pod kie­run­kiem Françoisa Bernarda Mâche‘a (Pécs, Węgry 1980), Yannisa Xenakisa (Salzburg, Delfy 1985), był sty­pen­dy­stą Sociéte des Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM (Francja), a jako sty­pen­dy­sta Acanthes odbył kurs kom­po­zy­tor­ski u Oliviera Messiaena w Avignon (Francja 1987).
   Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród, m.in. w 1981 - III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie na utwór chóralny a cappella w Legnicy za Pensées na 3 grupy chóralne (1977) oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny w Białymstoku za Kammerkonzert na 14 solistów-kameralistów (1981), w 1983 - I nagrodę w kategorii utworów chóralnych na Warszawskim Konkursie Kompozytorskim Związku Kompozytorów Polskich za utwór Lokomotywa na 4-głosowy chór dziecięcy a cappella do wiersza Juliana Tuwima (1983), w 1984 - wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich za Sinnenwelt (1984), a w 1985 - nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Music Today 1985" w Tokyo za Thanatos na flet solo (1984-85). Ponadto został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości (1988) oraz dwukrotnie Prix Italia (1989, 1990).
   Realizował utwory na zamó­wie­nie m.in. Teatru Dramatycznego w Warszawie (1992), Polskiego Radia BIS (1995), nie­miec­kiej firmy pro­du­ku­ją­cej instru­menty per­ku­syjne „Kolberg” (1996, 1999), Deutschland Radio (1998), Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Perkusyjnej PAS (1998), Jeunesses Musicales World Orchestra & World Brass (1999).
   Jest orga­ni­za­to­rem ponad 200 kon­cer­tów poświę­co­nych głów­nie pro­pa­go­wa­niu muzyki współ­czesnej, wśród nich cykli: Prezentacje Młodych Kompozytorów, Spotkania z Muzyką Współczesną, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom (Warszawa, 1979–81).
   Dyrektor arty­styczny i twórca festi­walu Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki (Warszawa, 1983–87), dyrek­tor arty­styczny Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales” (Częstochowa, 1986; Warszawa, 1990). Współzałożyciel grupy Modus (1983), doradca do spraw muzycz­nych Instytutu Francuskiego w Warszawie (1985–86). Juror Międzynarodowego Festiwalu Radiowego Prix Italia (Perugia 1989). W latach 1986–97 był kie­row­ni­kiem muzycz­nym Teatru Polskiego Radia, 2000–2001 redak­torem naczelnym cza­so­pi­sma „Muzyka21”. Opublikował sze­reg arty­ku­łów poświę­co­nych pro­ble­ma­tyce warsz­tatu kom­po­zy­tor­skiego, este­tyce i filo­zo­fii sztuki współ­cze­snej.
   Od 1985 pra­cuje w UMFC w Warszawie, obec­nie jako pro­fe­sor nad­zwy­czajny w Katedrze Kompozycji. Prowadzi: czy­ta­nie par­ty­tur, pro­pe­deu­tykę kom­po­zy­cji oraz instru­men­ta­cję, która sta­nowi cen­trum jego zain­te­re­so­wań. Od roku 2012 spra­wuje funk­cję kie­row­nika Katedry Kompozycji.
   Więcej na: http://www.chopin.edu.pl/pl/osobowe/marcin-blazewicz i http://culture.pl/pl/tworca/marcin-blazewiczBrak komentarzy:

Prześlij komentarz